Disclaimer 

Gebruik van de website van Allyourz B.V. (hierna 'allyourz') is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. De informatie op de website wordt met grote regelmaat aangevuld en/of aangepast. Allyourz behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

 1. Gebruik website en aansprakelijkheid

De informatie op de website van Allyourz B.V. (hierna: "allyourz") wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend en allyourz is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die verband houden met het gebruik van deze website. Evenmin wordt enige garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Allyourz spant zich in om de informatie op deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, doch kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. Allyourz aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Tevens is zij niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen.

2. Informatie van derden, producten en diensten

Voor deze website wordt informatie aangeleverd door derden en er staan verwijzingen en/of hyperlinks naar website van derden. Hoewel allyourz veel zorg besteedt aan de informatie van derden die op deze website wordt opgenomen en/of de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van accommodaties, activiteiten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Allyourz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites noch geeft zij enige garantie hieromtrent.

3. Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, buttons, logo’s, grafische elementen en de software zijn in eigendom of licentie bij allyourz en worden beschermd door (inter)nationaal auteursrecht, databankrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, te verspreiden, te distribueren of anderszins openbaar worden gemaakt, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van allyourz, behalve indien bij de informatie op de website een of meer social sharing buttons door allyourz zijn geplaatst. 

4. Betaalde content

Een deel van de informatie op onze website wordt mogelijk gemaakt door een van onze partners. Allyourz kent twee verschillende vormen van betaalde content:

Een advertorial is geplaatst zonder tussenkomst van allyourz en is compleet geschreven door en vanuit het oogpunt van één van onze partners. Dit type artikel wordt geplaatst in de categorie Advertorial, hetgeen tevens in de tekst wordt vermeld.

Een editorial is de boodschap van een van onze partners in een artikel dat is geschreven in samenwerking met allyourz. Middels deze samenwerking wordt getracht een toegevoegde waarde (visie, invalshoek) te bieden aan een commercieel artikel. Dit type artikel wordt geplaatst in de categorie Editorial, hetgeen tevens in de tekst wordt vermeld.

5. Notice and Takedown

Ondanks alle zorgvuldigheid die ten aanzien van de informatie op de website in acht wordt genomen, kan foutieve informatie op deze website terechtkomen of inbreuk worden gemaakt op intellectueel eigendom. Ingeval u kennisneemt van inbreukmakende, strafbare of anderszins foutieve of misleidende informatie (tekst of beeld) op de website van allyourz, wordt u verzocht hiervan melding te maken bij allyourz (per e-mail).

6. Toepasselijk recht 

Op het bezoeken van deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Allyourz heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze op de website zijn gepubliceerd.