Gebruiksvoorwaarden allyourz

Hieronder treft u de "Gebruiksvoorwaarden allyourz" aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. 

Het platform allyourz en deze website zijn eigendom van Allyourz B.V., gevestigd te Middelburg en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 78394740. Gebruik van het platform allyourz en deze website is toegestaan op voorwaarde dat u de onderstaande voorwaarden en bijlagen - zonder wijzigingen - accepteert. Door deze website en/of het platform allyourz te gebruiken, geeft u aan deze Gebruiksvoorwaarden en de bijlagen te accepteren en na te leven. Indien u niet akkoord wenst te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, bent u niet bevoegd om deze website en het platform allyourz te gebruiken. 

Allyourz B.V. kan op ieder door haar gewenst moment de Gebruiksvoorwaarden wijzigen. Door deze website te (blijven) gebruiken, gaat u akkoord met de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden. Allyourz B.V. behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht, op ieder gewenst moment en om elke reden – waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, ingeval van schending van deze Gebruiksvoorwaarden – een ieder de toegang tot deze website en het platform allyourz, daaronder begrepen de diensten die Allyourz B.V. aanbiedt, te ontzeggen.

Artikel 1 - Definities

Account: het profiel dat door de Consument wordt aangemaakt door het invullen van de daarvoor benodigde gegevens, waarna hij door de combinatie van zijn e-mailadres en gekozen wachtwoord toegang krijgt tot bepaalde (afschermde) diensten of onderdelen van het Platform;  

allyourz: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allyourz B.V., gevestigd te (4331 BM) Middelburg aan de Bogardstraat 19 en kantoorhoudende te (4331 BH) Middelburg aan de Groenmarkt 13, geregistreerd onder KvK-nummer 78394740;

Annulering of Annuleren: het door de Consument of de Ondernemer ontbinden van de overeenkomst (de Boeking) die tussen hen tot stand is gekomen;

Annuleringsverzoek: het verzoek van een Consument aan de Ondernemer om de reeds tot stand gekomen Boeking te Annuleren;

Belastingen: de verplichte bijdragen van de Ondernemer aan de overheid, zoals – doch niet uitsluitend – vennootschapsbelasting, omzetbelasting, toeristenbelasting en accijnzen;

Boeking of Boeken: de overeenkomst op afstand die tot stand komt tussen de Ondernemer en een Consument vanwege het maken van een (onvoorwaardelijke) Boeking door de Consument van een Boekingsobject bij de Ondernemer via het Platform;

Boekingsobject: de accommodatie (zoals een hotel, appartement, pension, vakantiewoning, bed & breakfast, campingplaats, strandhuis, etc.) en activiteit of dienst (zoals restaurants, fietsverhuur, rondleidingen, rondvaarten, bootverhuur, etc.) die door de Ondernemer wordt aangeboden op het Platform en waarvoor door de Consument een Boeking kan worden gemaakt;

Boekingsvoorwaarden: de algemene boekings- en/of annuleringsvoorwaarden die door de Ondernemer worden gehanteerd en door hem van toepassing worden verklaard op de Boeking die via het Platform wordt gemaakt;

Borg: een bedrag dat door de Ondernemer aan de Consument in rekening kan worden gebracht als voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van) de Consument wordt veroorzaakt of eventuele extra schoonmaakwerkzaamheden die na het verblijf door (toedoen van) de Consument benodigd zijn;

Consument: iedere Gebruiker van het Platform niet zijnde de Ondernemer; 

Content: de algemene beschrijvingen en (toeristische) informatie over Zeeland en alle (Boekings)objecten op het Platform, welke beschrijvingen door of namens allyourz zijn vervaardigd en te allen tijde door haar kunnen worden aangepast en welke informatie (onder meer) bestaat uit tekst, afbeeldingen en technische specificaties en door allyourz op het Platform wordt geplaatst teneinde de Consument te informeren over Zeeland en de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de breedste zin des woord;

Gebruiker: iedere bezoeker van het Platform, waaronder de websites (op www.allyourz.nl, www.allyourz.be en www.allyourz.de) die eigendom zijn van allyourz, alsmede iedere door allyourz aangewezen applicatie;

Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige gebruiksvoorwaarden allyourz;

Informatie: alle informatie met betrekking tot Boekingsobjecten, inclusief informatie over beschikbaarheid, foto's, handelsmerken, namen, handelsnamen, logo's, beschrijvingen en andere inhoud of materialen die (a) door de Ondernemer zijn aangeleverd, (b) door de Ondernemer worden weergegeven of anderszins beschikbaar gemaakt op zijn website(s) of die van derden of op sociale netwerken of (c) anderszins door allyourz zijn verkregen met de kennis en/of instemming van de Ondernemer;

Persoonsgegevens: de persoonsgegevens van de Consument, waaronder doch niet uitsluitend, naam, adres, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Objecten: alle (horeca)ondernemingen, activiteiten of diensten waarvan allyourz kenbaar heeft gemaakt dat deze door de Ondernemer mogen worden getoond op het Platform, doch door de Consument niet kunnen worden geboekt;

Ondernemer: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van zijn bedrijf en/of elke particulier die met allyourz een Aansluitovereenkomst heeft gesloten, deze Aansluitvoorwaarden heeft aanvaard en door allyourz als aanbieder van een Boekingsobject op het Platform is geaccepteerd;

Platform: het online prikbord voor Consumenten en Ondernemers via welk Platform het toerisme in Zeeland wordt versterkt en collectief wordt ontsloten. Het Platform is eigendom van allyourz en bestaat onder meer uit een informatieve consumentenwebsite en een boekingssysteem met koppelingen naar de reserveringssystemen van Ondernemers, waardoor Consumenten de door Ondernemers aangeboden Boekingsobjecten kunnen Boeken en middels welk Platform betalingen worden gefaciliteerd en rechtstreekse communicatie tussen Ondernemers en Consumenten mogelijk wordt gemaakt; 

Prijs: de totale prijs van de Boeking die door de Consument wordt betaald aan de Ondernemer, inclusief btw, de eventuele Borg en alle van toepassing zijnde Belastingen en Toeslagen die door de Ondernemer aan de Consument in rekening worden gebracht; 

Stripe: het bedrijf voor financiële dienstverlening waarmee allyourz een overeenkomst heeft gesloten teneinde op digitale wijze betalingen tussen de Ondernemer, de Consument en allyourz te kunnen laten plaatsvinden en waarbij Stripe geldt als Payment Service Provider;

Toeslagen: alle kosten of onkosten voor diensten, services of bepaalde voorzieningen die door de Ondernemer aan de Consument worden opgelegd en die door de Consument dienen te worden betaald om gebruik te mogen maken van het Boekingsobject en welke Toeslagen ofwel reeds in de Prijs zijn inbegrepen ofwel separaat in rekening kunnen worden gebracht door de Ondernemer. 

Artikel 2 - Algemeen 
 1. Allyourz brengt op haar Platform samen wat reeds op verschillende wijzen en via verschillende kanalen door Ondernemers wordt aangeboden. Allyourz maakt alle aanbod van algemene informatie, Objecten en Boekingsobjecten op een gestructureerde manier inzichtelijk. Allyourz fungeert dientengevolge als een online prikbord, waarbij de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op de Consument die gebruikmaakt van dit online prikbord.

 2. Op het Platform kunnen Consumenten informatie inwinnen over en inspiratie opdoen met betrekking tot de mogelijkheden van vrijetijdsbesteding in Zeeland in de breedste zin des woords. Op het Platform wordt door allyourz uitgebreide Content wordt verzorgd, waarmee een zo compleet mogelijk beeld wordt gerealiseerd van alles wat mogelijk is in Zeeland op het gebied van vrije tijd.

 3. De dienstverlening van allyourz stelt de Ondernemer voorts in staat Objecten te tonen en Boekingsobjecten aan te bieden op het Platform. Tevens maakt allyourz het de Consument mogelijk Boekingsobjecten te selecteren en Boekingen te maken.

 4. Allyourz is zelf geen aanbieder van Boekingsobjecten op het Platform en wordt derhalve geen partij bij Boekingen die tot stand komen tussen Ondernemers en Consumenten. Allyourz treedt niet op als vertegenwoordiger namens de Ondernemer en is op geen enkele wijze betrokken bij de Boeking die tot stand komt indien de Consument overgaat tot het maken van een Boeking. Bij uitsluiting van allyourz zijn de Consument en de Ondernemer zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verplichtingen die zij uit hoofde van de Boeking met elkaar zijn aangegaan.

 5. Boekingen die door de Consument worden gemaakt via het Platform worden beheerst door de Boekingsvoorwaarden. Indien de Consument niet (volledig) akkoord gaat met de Boekingsvoorwaarden alsmede met de Gebruiksvoorwaarden, heeft hij geen recht op het maken van een Boeking via het Platform.

 6. Allyourz stelt op het Platform kosteloos een digitale communicatiefaciliteit ter beschikking, die het voor de Consument en de Ondernemer mogelijk maakt om via hun respectieve Accounts rechtstreeks en op digitale wijze met elkaar in contact te treden.

 7. De Consument is enkel bevoegd een Boeking te maken via het Platform, indien hij garandeert dat:

 8. hij tenminste 18 jaar oud is;

 9. hij wettelijk bevoegd en in staat is een verbintenis aan te gaan;

 10. hij het Platform in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden gebruikt;

 11. hij via het Platform alleen een rechtsgeldige Boeking maakt voor hemzelf of voor een derde waarvoor hij rechtsgeldige verbintenissen mag aangaan;

 12. hij de derde voor wie hij een Boeking heeft gemaakt, hiervan op de hoogte stelt alsmede deze persoon informeert over alle voorwaarden die van toepassing zijn op de Boeking die de Consument namens hem heeft gemaakt;

 13. alle informatie die hij via het Platform verstrekt actueel, volledig en correct is.

 14. Allyourz is te allen tijde gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Allyourz publiceert de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden na wijziging zo spoedig mogelijk op haar Platform. De Consument dient het Platform regelmatig te controleren om de meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Allyourz informeert de Consument die een Account heeft aangemaakt bij Allyourz middels zijn Account indien wijzigingen worden doorgevoerd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden worden tevens gepubliceerd op het Platform. Indien de Consument na wijziging van de Gebruiksvoorwaarden gebruik blijft maken van het Platform, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden en wordt hij geacht hiermee akkoord te gaan. 

 15. Allyourz is geen (online) reisagent, organisator of doorverkoper van pakketreizen in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Tevens handelt allyourz niet als handelaar voor het doel van gekoppelde reisarrangementen onder Richtlijn (EU) 2015/2302. Zij bemiddelt op geen enkele wijze bij de totstandkoming van een Boeking tussen de Consument en de Ondernemer.

 16. Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze Gebruiksvoorwaarden alsmede de Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op elk Boekingsobject dat door de Ondernemer op het Platform wordt aangeboden en op elke tot stand gekomen Boeking tussen de Ondernemer en de Consument.

 2. Voordat de Boeking wordt gesloten, wordt de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden en de Boekingsvoorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 - Gebruik van het Platform 
 1. Het Platform biedt de Consument de mogelijkheid om berichten te versturen en te plaatsen. De Consument onthoudt zich, ook indien dat niet (direct of indirect) uit de Gebruiksvoorwaarden volgt, te onthouden van de handelingen die:

 2. a) inbreuk maken op rechten van allyourz, de Ondernemer of derden, waaronder auteursrechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy;
  b) betrekking hebben op het verspreiden van virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform, allyourz of de computersystemen van allyourz te omzeilen;
  c) tot gevolg hebben het sturen van ongewenste berichten aan personen van wie het e-mailadres via het Platform en/of allyourz is verkregen;
  d) leiden tot het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen of het belemmeren van het gebruik van het Platform en/of allyourz;
  e) betrekking hebben op het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
  f) materiaal of berichten aanleveren die onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend, in strijd met de goede zeden of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen.

 Artikel 5 - Account
 1. De Consument kan op het Platform een Account aanmaken, door de benodigde (Persoons)gegevens in te vullen en een wachtwoord aan te maken. Sommige delen of functionaliteiten van het Platform zijn enkel beschikbaar voor de Consument die een Account heeft aangemaakt en via dat Account is ingelogd.

 2. De Consument mag in zijn Account en in alle andere mededelingen op of middels het Platform uitsluitend juiste en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken.

 3. De Consument is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Account wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Account. De Consument is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van zijn Account en verleent derden geen toegang verlenen tot het Platform met behulp van zijn Account.

 4. De Consument is aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeoorloofd gebruik van zijn Account door anderen, daaronder begrepen het maken van Boekingen, met of zonder toestemming of wetenschap. Bij enig ongeoorloofd gebruik stelt de Consument allyourz hiervan onverwijld op de hoogte.

 5. De Consument stemt ermee in dat, indien allyourz vermoedt dat een onbevoegde toegang heeft tot het Account van de Consument, hij op verzoek van allyourz zijn inloggegevens (waaronder in ieder geval het wachtwoord) wijzigt en verder alle aanvullende handelingen verricht die allyourz redelijkerwijs nodig acht.

 6. Allyourz is volledig bevoegd naar eigen inzicht te bepalen of, en op welk moment en voor welke duur, het gebruik van het Account wordt opgeschort, wordt ingetrokken of de toegang tot het Platform anderszins wordt beperkt of ontzegd. Het schenden van de Gebruiksvoorwaarden kan hiervoor een reden zijn. Allyourz behoudt zich het recht voor om Accounts waarvan de Consument zich langer dan 12 maanden niet heeft aangemeld heeft, te beëindigen en te verwijderen.

 7. De Consument kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding door allyourz in verband met de beëindiging, opschorting of beperking van het Account door allyourz.

 8. Het aanmaken van een Account impliceert tevens toestemming aan allyourz voor het opslaan en gebruik van de (Persoons)gegevens in verband met onder meer het beheer van het Account.

 9. De Consument kan zijn Account op elk gewenst moment beëindigen. De bij het Account behorende gegevens worden (ook na beëindiging van het Account) door allyourz conform de Privacyverklaring (zie artikel 13 van deze Gebruiksvoorwaarden) bewaard.

Artikel 6 - Boekingsobjecten
 1. De Ondernemer kan Boekingsobjecten op het Platform plaatsen en daarmee ter Boeking aan de Consument aanbieden.

 2. De Informatie die bij de Boekingsobjecten wordt vermeld, wordt door of namens de Ondernemer opgesteld en op het Platform geplaatst. De Ondernemer is volledig en zelfstandig verantwoordelijk voor alle Informatie met betrekking tot de Boekingsobjecten die op het Platform worden aangeboden. Allyourz is niet betrokken bij het opstellen van de Informatie en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid: allyourz verleent als dienst aan de Consument slechts toegang tot de inhoud hiervan en biedt hem de mogelijkheid rechtstreeks te communiceren met de Ondernemer teneinde (nadere) informatie te vragen omtrent een Boekingsobject.

 3. Alle Boekingen die door de Consument worden gemaakt, worden rechtstreeks met de Ondernemer gesloten. Een gemaakte Boeking regelt het recht van de Consument op gebruik van het Boekingsobject, waarbij de van toepassing zijnde Boekingsvoorwaarden nadere verplichtingen kunnen bevatten, waaronder het betalen van bijkomende kosten en belastingen. Allyourz is geen partij bij de tot stand gekomen Boeking en is niet aansprakelijk jegens de Consument ten aanzien van de kwaliteit, de prijs of de beschikbaarheid van het Boekingsobject of omtrent de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de door de Ondernemer verstrekte Informatie.

 4. Zowel de particulier die een Boekingsobject via het Platform aanbiedt als het bedrijf dat Boekingsobjecten aanbiedt, wordt door allyourz aangeduid als “de Ondernemer”. De Consument erkent bij het gebruik van het Platform en/of het maken van een Boeking dat hij zich ervan bewust is dat hij mogelijk een overeenkomst aangaat met een individuele aanbieder van een Boekingsobject, welke individuele aanbieder handelt als consument, waardoor het consumentenrecht niet van toepassing is op de overeenkomst die de Consument sluit met de individuele aanbieder van het Boekingsobject (zijnde de Boeking). 

Artikel 7 - Totstandkoming Boeking
 1. De Consument kan via het Platform een Boekingsobject bij de Ondernemer Boeken.

 2. De Boeking tussen de Ondernemer en de Consument komt tot stand op het moment dat de Consument overgaat tot het maken van een Boeking. Het aanbod van de Boekingsobjecten zoals dat wordt getoond op het Platform is het daadwerkelijk beschikbare aanbod met een realtime validatie. De Consument mag er dientengevolge op vertrouwen dat het Boekingsobject beschikbaar is, indien het Boekingsobject op het Platform wordt getoond en volgens het reserveringssysteem van de Ondernemer op het moment van Boeken beschikbaar is.

 3. Bij het maken van de Boeking worden door de Ondernemer Boekingsvoorwaarden van toepassing verklaard op de door de Consument gemaakte Boeking. Deze Boekingsvoorwaarden kunnen een beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid van de Ondernemer jegens de Consument inhouden, reden waarom allyourz de Consument aanraadt deze zorgvuldig te lezen alvorens te Boeken.

 4. De Consument ontvangt, nadat de Boeking tot stand is gekomen, een automatisch gegenereerde bevestiging per e-mail. De sub 2 genoemde Boekingsvoorwaarden kunnen worden nagelezen middels een hyperlink in deze boekingsbevestiging. Tevens wordt in de betreffende e-mail een hyperlink vermeld, waarmee de Consument – nadat hij een Account heeft aangemaakt – zijn Boeking kan inzien en beheren.

 5. Een Consument kan middels zijn Account zelfstandig wijzigingen doorvoeren in een gemaakte Boeking, mits deze passen binnen de mogelijkheden van het Boekingsobject en de beschikbaarheid in het reserveringssysteem van de Ondernemer.

 6. Tevens is allyourz gerechtigd – al dan niet namens de Ondernemer, zonder dat allyourz partij is of wordt bij de Boeking – verdere communicatie met de Consument te voeren in het kader van de Boeking in de breedste zin des woords en met inachtneming van de (privacy)wetgeving.

 7. Voor alle vragen omtrent de Boeking en de (Boekings)voorwaarden wendt de Consument zich – al dan niet via het Platform – rechtstreeks tot de Ondernemer.

 8. Voor het maken van een Boeking dient de Consument via het Platform een aantal Persoonsgegevens aan de Ondernemer te verstrekken, zoals de volledige naam, een telefoonnummer en (e-mail)adres, welke informatie noodzakelijk is voor het succesvol afronden van een Boeking.

 9. Mocht op enig moment blijken dat het Boekingsobject niet beschikbaar is, terwijl de Consument een Boeking heeft gemaakt, dan dient de Consument zich – al dan niet via het Platform – rechtstreeks tot de Ondernemer te wenden teneinde een en ander op te lossen. Allyourz is hierbij geen partij en kan hierin geen rol spelen.

 10. Allyourz raadt de Consument aan een passende reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten om de risico’s van een gemaakte Boeking te dekken, welke verzekering voldoende en passende dekking biedt voor de specifieke behoeften van Consument.

Artikel 8 - Prijzen en Belastingen
 1. Alle op het Platform genoemde Prijzen worden vermeld inclusief btw. Bij het maken van een Boeking wordt door de Ondernemer aan de Consument inzichtelijk gemaakt welke componenten, zoals Borg, Belastingen en Toeslagen en de daarbij behorende bedragen onderdeel (kunnen) uitmaken van de Prijs.

 2. De Ondernemer bepaalt in alle gevallen zelf de Prijs van het Boekingsobject en heeft de mogelijkheid om kortingen te geven en aanbiedingen te doen.

 3. De Ondernemer is - bij uitsluiting van allyourz - verantwoordelijk voor de juistheid van alle informatie met betrekking tot de Belastingen die in het Ondernemersportaal zijn ingevoerd.

 4. De Ondernemer is aansprakelijk voor de inning en afdracht van de van toepassing zijnde Belastingen. De Consument is aansprakelijk voor het betalen van de verschuldigde Belastingen.

Artikel 9 - Betalingen 
 1. Het Platform is zodanig ingericht dat Consumenten de Boeking middels Stripe aan de Ondernemer kunnen betalen. Rechtstreekse betaling aan de Ondernemer is eveneens mogelijk indien de Ondernemer de Consument deze mogelijkheid biedt, in welk geval de betaling plaatsvindt bij aankomst bij het Boekingsobject.

 2. De voorwaarden van Stripe zijn van toepassing op alle betalingen door de Consument die plaatsvinden via Stripe. De Consument erkent en gaat ermee akkoord dat allyourz geen controle over en geen aansprakelijkheid draagt voor de dienstverlening door Stripe. Betaling vindt nimmer plaats op of via de bankrekening van allyourz.

 3. Naar keuze van de Ondernemer kan bij

  het maken van de Boeking (vooruit)betaling door de Consument van (een deel van) de Prijs worden verlangd. Voor de Consument is zichtbaar vóórdat hij een Boeking maakt welk deel van de Prijs door hem op welk moment moet worden aanbetaald. Het is de Consument niet toegestaan af te wijken van dit betaalschema. Ingeval het door de Ondernemer op het Platform vermelde betaalschema afwijkt van hetgeen in de door de Ondernemer van toepassing verklaarde Boekingsvoorwaarden is vermeld, geldt hetgeen aan de Consument op het Platform wordt getoond bij het maken van de Boeking.

 4. Indien (een deel van) de Boeking (vooruit)betaald wordt, vindt die betreffende betaling plaats middels Stripe. De betalingen die worden verricht op het moment van aankomst bij het Boekingsobject geschieden rechtstreeks aan de Ondernemer en op de wijze zoals de Consument en de Ondernemer overeenkomen (zoals middels een pinbetaling, creditcard of contant).

Artikel 10 - Borg 
 1. Een Ondernemer is gerechtigd met de Consument de betaling van een Borg overeen te komen voor het gebruikmaken van het Boekingsobject. De Borg wordt door de Ondernemer als onderdeel van de Prijs bij de Boeking vermeld en door de Consument – al dan niet (gedeeltelijk) via het Platform – aan de Ondernemer betaald.

 2. Indien de Borg (gedeeltelijk) door de Consument via Stripe aan de Ondernemer is betaald, wordt (dit gedeelte van) de

  betaalde Borg ook via Stripe en na afloop van de Boeking teruggestort aan de Consument, tenzij de Ondernemer binnen drie werkdagen na de dag waarop de Boeking is afgelopen aan allyourz laat weten dat de Borg niet mag worden terugbetaald. In voorkomend geval wordt de Consument hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

  De Consument wikkelt een en ander vervolgens rechtstreeks met de Ondernemer af; allyourz is hierbij uitdrukkelijk geen partij.

Artikel 11 - Annulering van de Boeking
 1. Indien de Consument de Boeking wenst te Annuleren, dient hij een Account aan te maken bij allyourz, met behulp waarvan de Consument via het Platform zijn Annuleringsverzoek doorgeeft aan de Ondernemer.

  De Ondernemer beoordeelt het Annuleringsverzoek binnen 48 uur aan de hand van de van toepassing zijnde Boekingsvoorwaarden.

 2. Indien de Ondernemer op basis van de van toepassing zijnde Boekingsvoorwaarden van oordeel is dat de Annulering kosteloos mogelijk is, accordeert hij de Annulering en past hij de status aan van de Boeking, zoals deze zichtbaar is in het Account van de Consument. De Consument ontvangt een e-mailbericht, zodat hij ervan op de hoogte is dat het Annuleringsverzoek is gehonoreerd en dat hieraan geen kosten zijn verbonden. Een eventueel door de Consument (vooruit)betaald bedrag wordt door de Ondernemer zelfstandig aan de Consument geretourneerd.

 3. Indien de Ondernemer op basis van de van toepassing zijnde Boekingsvoorwaarden van oordeel is dat de Annulering niet kosteloos mogelijk is, ontvangt de Consument hierover een e-mailbericht. De financiële afwikkeling van de Annulering verloopt rechtstreeks tussen de Consument en de Ondernemer; allyourz is hierbij uitdrukkelijk geen partij.

 4. Indien de Ondernemer om enige reden de Boeking wenst te Annuleren, geeft hij dit via het Platform aan de Consument te kennen. De Consument ontvangt hierover tevens een e-mailbericht. Een eventueel door de Consument (vooruit)betaald bedrag wordt door de Ondernemer zelfstandig aan de Consument geretourneerd.

 5. Allyourz is uitdrukkelijk geen partij bij de Annulering en/of het verzoek daartoe door de Consument en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Consument betaalde bedrag. Allyourz is niet gehouden enig bedrag aan de Consument dan wel de Ondernemer te vergoeden vanwege een Boeking die wordt geannuleerd.

Artikel 12 - Communicatie tussen de Consument en de Ondernemer 
 1. Allyourz stelt op het Platform een digitale communicatiefaciliteit ter beschikking, die het zowel voor de Consument als voor de Ondernemer mogelijk maakt om op digitale wijze met elkaar in contact te treden via hun Account.

 2. Alle communicatie die via het Platform verloopt, wordt door allyourz gedurende een periode van maximaal twee jaar na afloop van de Boeking opgeslagen

  en kan door allyourz worden ingezien en gebruikt om te beoordelen of de Consument en/of de Ondernemer de met allyourz gemaakte afspraken nakomen, om fraude op het Platform te kunnen opsporen en/of procesverbeteringen te initiëren en te analyseren.

 3. De Consument maakt in zijn communicatie met de Ondernemer geen inbreuk op de wet of de rechten van andere (rechts)personen. Tevens bevat deze communicatie geen onjuiste informatie, persoonlijke beledigingen, lasterlijke of smadelijke uitspraken of maakt het op een andere manier inbreuk op auteursrechten of gegevensbeschermingsregels. Allyourz heeft, zonder afbreuk te doen aan andere beschikbare rechtsmiddelen, het recht om onmiddellijk alle berichten die niet voldoen aan voornoemde vereisten te verwijderen en om het gebruik van het desbetreffende Account stop te zetten of op te schorten. De Consument wordt door allyourz op de hoogte gesteld van de redenen waarom in het voorkomende geval voornoemde maatregelen zijn genomen.

 4. Allyourz kan het contact via (de digitale communicatiefaciliteit op) het Platform zowel voor de Ondernemer als voor de Consument desgewenst (tijdelijk) blokkeren, bijvoorbeeld bij (vermoedens van) fraude.

 5. Allyourz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de identiteit van de Consument en/of de Ondernemer. Allyourz stimuleert en faciliteert Consumenten en Ondernemers rechtstreeks met elkaar te communiceren via de digitale communicatiefaciliteit op het Platform. Dit houdt echter geen garantie in ten aanzien van de identiteit van de persoon waarmee wordt gecommuniceerd. Verder adviseert allyourz de Consument de overige maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht teneinde de identiteit van de Ondernemer en het Boekingsobject vast te stellen alsmede de relevante aspecten van de gemaakte Boeking te controleren.

Artikel 13 - Privacy en persoonsgegevens 
 1. Door het maken van een Boeking verkrijgt allyourz inzicht in de daarbij behorende Persoonsgegevens en data omtrent eventuele Annuleringen. De betreffende gegevens kunnen door allyourz aan de Consument beschikbaar worden gesteld via zijn Account.

 2. De Consument dient zich ervan bewust te zijn dat zijn Persoonsgegevens via het Platform van allyourz worden doorgegeven aan de Ondernemer in verband met de door de Consument gemaakt Boeking. Allyourz verstrekt aan de Ondernemer enkel de Persoonsgegevens voor zover deze Persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de Ondernemer om uitvoering te geven aan de (annulering van een) Boeking of wanneer de Consument hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Het betreft in ieder geval de NAW-gegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer van de Consument.

 3. De Ondernemer heeft aan allyourz gegarandeerd dat zij de Consument enkel zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Boeking en de verplichtingen voortvloeiend uit de Boeking, daaronder tevens begrepen een Annulering alsmede dat zij Persoonsgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Ondernemer heeft allyourz gegarandeerd dat zij de Persoonsgegevens enkel zal (laten) gebruiken en zal (laten) opnemen in één van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na afloop van de Boeking en daarmee na beëindiging van de overeenkomst die tussen de Ondernemer en allyourz is gesloten, is de Ondernemer niet gerechtigd Persoonsgegevens commercieel te (laten) exploiteren of (laten) gebruiken, tenzij de Ondernemer hiertoe van de Consument zelf expliciet toestemming heeft verkregen.

 4. De Ondernemer heeft aan allyourz toegezegd de Persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming) te behandelen en heeft verklaard dat ze adequate veiligheidsprocedures en -controles heeft ingesteld en deze zal onderhouden om de onbedoelde openbaarmaking van en de ongeoorloofde toegang tot of ontvreemding van (Persoons)gegevens of persoonlijke informatie van Consumenten te voorkomen.

 5. De privacyverklaring van allyourz is van toepassing op de opslag en het gebruik door allyourz van Persoonsgegevens. In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe allyourz omgaat met de (persoonlijke) gegevens van de Consument (en de Ondernemer) en hoe de privacy wordt beschermd bij het gebruik van het Platform. Meer informatie over de Persoonsgegevens die door allyourz worden verzameld en de daarbij behorende rechten voor de Consument zijn na te lezen in de Privacyverklaring van allyourz. 

 6. Het staat allyourz vrij de Consument met enige regelmaat en naar keuze van allyourz per e-mail via het bij allyourz bekende e-mailadres en/of via het Account te informeren over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of het Account.

  De Consument kan kiezen of zij wel of geen e-mails met marketingcommunicatie van allyourz wenst te ontvangen en kan zich op ieder moment via haar Account aan- of afmelden voor deze nieuwsbrieven.

Artikel 14 - Vermelding en rangschikking Content en Boekingsobjecten 
 1. Op het Platform staat, behalve het aanbod van Boekingsobjecten en de bijbehorende Informatie, ook een grote hoeveelheid Content. In tegenstelling tot de Informatie met betrekking tot de Boekingsobjecten wordt de Content niet door de Ondernemer opgesteld, maar wordt dit door of namens allyourz vervaardigd. De Content bestaat (onder meer) uit tekst, afbeeldingen en technische specificaties en omvat de algemene beschrijvingen en (toeristische) informatie over Zeeland. De Content wordt door allyourz op het Platform geplaatst teneinde de Consument te informeren over Zeeland en de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de breedste zin des woord. De Content kan door allyourz te allen tijde worden aangepast, aangevuld en/of verwijderd.

 2. Allyourz bepaalt naar eigen inzicht in welke volgorde de Content, de Objecten en de Boekingsobjecten op het Platform worden weergegeven, waarbij de behoefte van de Consument door allyourz centraal wordt gesteld.

 3. De op het Platform getoonde Content kan door de Consument worden gefilterd op regio en/of bestemming en/of straal, waarbij door allyourz gebruik wordt gemaakt van verschillende thema’s. De combinatie van voornoemde vier componenten beïnvloedt hetgeen op het Platform wordt gepresenteerd.

 4. De Boekingsobjecten die op het Platform worden getoond, zijn de resultaten van de filters die door de Consument worden gebruikt (zoals data, bestemming, het type Boekingsobject, het aantal personen, prijs, etc.). De rangschikking wordt bepaald door een dynamisch en zelflerend algoritme, dat is gebaseerd op verschillende factoren en onder andere samenhangt met het (zoek)gedrag van de Consument, de kwaliteit van de Ondernemer en (de presentatie van) zijn Boekingsobject. In geen geval komen Boekingsobjecten tegen betaling (zoals in de vorm van een advertentie) hoger in de rangschikking te staan.

 5. Op verschillende pagina’s en in diverse Content toont allyourz aanbevelingen waarvan allyourz verwacht dat deze relevant zijn voor de Consument in relatie tot de Content en/of de Boekingsobjecten die de Consument bekijkt, heeft bekeken of heeft geboekt.

Artikel 15 - Beperking, schorsing en beëindiging Account
 1. Allyourz is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Account door de Consument op te schorten.

 2. Een Account kan door allyourz te allen tijde en zonder inachtneming van enige opzegtermijn, onder opgaaf van reden, worden geblokkeerd, geschorst of beëindigd. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als allyourz vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van allyourz of derden, het gebruik van het Account de goede werking van het Platform van allyourz verstoort of naar oordeel van allyourz schadelijk kan zijn voor de goede naam van allyourz of derden.

 3. Allyourz is te allen tijde gerechtigd om bepaalde functionaliteiten voor het Ondernemersaccount niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 16 - Onvolkomenheden  
 1. De Consument kan het via het WhatsAppnummer zoals vermeld op onze Website aan allyourz laten weten indien hij van oordeel is dat:

 2. de Ondernemer niet of te laat reageert op een Annuleringsverzoek of een schriftelijk bericht van de Consument via het Platform;

 3. Boekingsobjecten worden aangeboden die niet

  daadwerkelijk beschikbaar zijn;

 4. Boekingsobjecten worden aangeboden buiten de categorie waarin ze thuishoren;

 5. de door de Ondernemer verstrekte Informatie ten aanzien van het Boekingsobject niet correct of volledig is en/of de Consument geen juist beeld verschaft van het

  Boekingsobject;

 6. de Boekingsobjecten en het aanbod daarvan misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving;

 7. de door de Ondernemer aangeboden Boekingsobjecten niet zijn eigendom zijn en/of dat hij niet bevoegd is om deze Boekingsobjecten ter Boeking aan te bieden op het Platform;

 8. De (contact)gegevens en/of de identiteit van de Ondernemer niet correct zijn;

 9. het aanbod op het Platform en de Boekingsobjecten niet voldoen aan of door de Ondernemer gehandeld wordt in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving;

 10. de Boekingsobjecten niet naar behoren functioneren of gebreken vertonen;

 11. de door de Ondernemer verstrekte Informatie inbreuk maakt op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);

 12. het handelen van de Ondernemer of de (Informatie omtrent de) Boekingsobjecten de reputatie en/of het imago van allyourz of het Platform zullen schaden;

 13. de Ondernemer niet handelt in overeenstemming met de richtlijnen en instructies van allyourz ter zake van het gebruik van het Platform en het Ondernemersaccount.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid
 1. Allyourz is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een Boeking die wordt gemaakt via het Platform, behoudens wanneer de Consument de schade binnen veertien dagen nadat (a) zij is ontstaan of (b) de Consument hiermee bekend is geraakt, heeft gemeld bij allyourz en de schade het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van allyourz in de uitvoering van haar verplichtingen. Gevolgschade of indirecte schade van de Consument wordt niet vergoed. Schade die buiten de voornoemde termijn ter kennis van allyourz is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Consument bewijst dat hij de schade niet eerder heeft kunnen aanmelden.

 2. Allyourz is niet aansprakelijk voor enige schade die de Consument leidt indien door een (al dan niet daartoe bevoegde) derde een Boeking wordt gemaakt middels het Account van de Consument.

 3. Allyourz treedt niet op als vertegenwoordiger namens de Ondernemer en sluit elke aansprakelijkheid dienaangaande uit.

 4. Allyourz is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit van de Ondernemer en ziet niet toe op diens gedrag. Evenmin is allyourz verantwoordelijk voor het vaststellen van de aard, staat of het bestaan van een Boekingsobject.

 5. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van allyourz, is allyourz op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of kosten van welke aard ook van de Consument in verband met het gebruik van het Platform, het Account, de Informatie, de Content en/of de Boekingsobjecten, zoals - maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen en andere (technische) oorzaken die de invloedssfeer van allyourz te buiten gaan.

 6. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van allyourz, is allyourz is niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit of verband houdt met (het gebruik door de Consument van) de Informatie of de Content zoals getoond op het Platform of het gebruik van het Boekingsobject door de Consument.

 7. De door allyourz te vergoeden schade is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de Boeking waardoor de schade is ontstaan, met als maximum een bedrag van € 2.500,- per schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks verwante gebeurtenissen, doch in ieder geval het bedrag dat onder de verzekering van allyourz wordt uitgekeerd.

Artikel 18 - Klachten 
 1. Indien de Consument niet tevreden is met de manier waarop allyourz haar diensten uitvoert, kan de Consument kosteloos een klacht indienen bij allyourz door een WhatsAppbericht te verzenden via het WhatsAppnummer zoals vermeld op onze Website.

 2. Allyourz neemt binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht contact op met de Consument teneinde de klacht te bespreken en te onderzoeken of een minnelijke oplossing voor het door de Consument gemelde probleem kan worden gevonden.

Artikel 19 - Geschillen
 1. Op de dienstverlening van allyourz waarop deze Gebruiksvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen tussen de Consument en allyourz worden, niet eerder dan nadat de klachtenprocedure ex artikel 18 is afgerond en een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden blijkt te behoren, uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.

Versie 1.0 – maart 2021