Oesterdam Villa's

Vakantiehuis op vakantiepark
Check-in & check-out info
Inchecken
Tussen 15:00 uur en 20:00 uur
Uitchecken
Voor 10:00 uur

14.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. De bedragen zijn afhankelijk van de datum van annulering ten opzichte van de datum van aankomst en zijn opvraagbaar bij de receptie. 0 Dagen voor aankomst 100 procent van de huurprijs 31 Dagen voor aankomst 90 procent van de huurprijs 62 Dagen voor aankomst 75 procent van de huurprijs 93 Dagen voor aankomst 50 procent van de huurprijs 1000 Dagen voor aankomst 15 procent van de huurprijs 14.2 U kunt zich tegen annuleringsrisico’s verzekeren door een annuleringsverzekering af te sluiten. 14.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. In dat geval bent u het volledige totaalbedrag verschuldigd.

7.1 Bij reservering dient u een aanbetaling van 25% te doen van het totaal te betalen bedrag. 7.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Oesterdam uiterlijk 2 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in Oesterdam als vermeld in de bevestiging van de reservering. 7.3 Bij reservering binnen 2 weken voor aanvang van uw verblijf dient het totaal te betalen bedrag direct te worden voldaan. Als bij aankomst op het resort blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Oesterdam, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Oesterdam u het gebruik van de accommodatie en/ of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Oesterdam, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden 7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Indien (tijdige) betaling uitblijft, is Oesterdam gerechtigd de overeenkomst te ontbinden (annuleren). U bent aansprakelijk voor alle schade die Oesterdam als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Oesterdam in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Oesterdam heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing 7.5 Oesterdam heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Oesterdam voor het resort vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Resort reglement welke bij de receptie opvraagbaar zijn. 9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Oesterdam besluiten de gasten niet onder te brengen. 9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website van Oesterdam voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld. 9.4 Indien de op het resort aanwezige restaurant-, café- en zaalverhuurbedrijven aan u horecadiensten verlenen of horeca- overeenkomsten met u sluiten, zijn op deze diensten en overeenkomsten de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden is op aanvraag bij de receptie van het resort verkrijgbaar. 9.5 Oesterdam behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het resort. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd. 9.6 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen 9.7 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, vuilnis in de ondergrondse container plaatsen). 9.8 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie het servicepakket af te nemen van Oesterdam. 9.9 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, Resort reglement, het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Oesterdam het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het resort te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. 9.10 Indien het resortmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het resortmanagement gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

Wij verzoeken u vriendelijk de algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

Download de voorwaarden [PDF]